MKiŚ: Maks. premia kogeneracyjna dla jednostek opalanych gazem to 324,42 zł/ MWh w 2024 r.

Warszawa, 18.09.2023 (ISBnews) – Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) zaproponowało maksymalne poziomy premii kogeneracyjnej na przyszły rok dla nowej jednostki kogeneracji opalanej paliwami gazowymi, w wysokości 324,42 zł/ MWh, a dla opalanej paliwami stałymi – 0zł/ MWh, wynika z projektu rozporządzenia w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w 2024 r., który trafił właśnie do konsultacji społecznych.

Obowiązek wydania rozporządzenia w terminie do 31 października każdego roku nakłada na ministra właściwego do spraw energii ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

"Wartość referencyjna dla nowej jednostki kogeneracji w roku 2024:

1)     opalanej paliwami gazowymi wynosi 324,42 zł/ MWh;

2)     opalanej paliwami stałymi wynosi 0,00 zł/ MWh;

3)     opalanej biomasą wynosi 418,38 zł/ MWh;

4)     innej niż wymienione […] wynosi 278,06 zł/ MWh." – czytamy w dokumencie.

Wprowadzenie wartości referencyjnej oznacza, że oferty powyżej jej wartości będą automatycznie odrzucane nawet, jeśli nie będzie innych ofert, co skutkować może brakiem osiągnięcia założonego dla danej aukcji celu w zakresie zakontraktowania odpowiedniego wolumenu energii, wyjaśniono.

Wysokość wartości referencyjnej jest to maksymalny poziom premii kogeneracyjnej, który odpowiada wielkości luki finansowej pomiędzy uśrednionym kosztem energii elektrycznej (Levelized Cost Of Electricity – LCOE) z jednostki kogeneracji opalanej danego rodzaju paliwem, a prognozowanym przychodem z tytułu sprzedaży energii elektrycznej.

Jednostkami referencyjnymi przyjętymi na potrzeby ustalenia wartości referencyjnych są jednostki kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej równej 30 MWe, opalane danym rodzajem paliwa (odrębnie: paliwa gazowe, paliwa stałe, biomasa oraz pozostałe paliwa).

(ISBnews)